Klara Färdiga Gå var ett vägledningsprogram för ungdomar i åldern ca 14-20 år med problematisk skolfrånvaro eller som varken arbetar eller studerar. Klara Färdiga Gå skapade individuella lösningar utifrån individens behov. Till exempel varvade studier och vägledningssamtal med praktiska arbetsuppgifter i Hornuddens verksamhet. Studierna kunde bedrivas på skolan eller i Hornuddens lokaler. Tanken med projektet var att vara steget före en vanlig praktikplats då vi erbjöd stöttning, träning och vägledning utöver handledning i praktiska arbetsuppgifter.  Att det gavs möjlighet att sitta med skolans teoretiska uppgifter när mående är gott, men också att kunna ta rast med eller utan aktivitet när det finns motstånd gentemot inlärningen. 

Syftet med Klara färdiga gå var att vara en pusselbit på vägen till att ungdomar, med problematisk skolfrånvaro i Strängnäs, slutför sina studier alternativt hittar en egen försörjning. Deltagandet i Klara Färdiga Gå gav ungdomar en möjlighet att stärka sitt självförtroende, öka sin sociala handlingskompetens, få rutiner sam hittar strategier för att påverka den egna framtiden och få framtidshopp. 

Projektets arbetssätt genomsyrades av engagemang och samverkan. Vi lade stor vikt vid att skapa kontakt och trygghet. Vi lät det ta tid och vi gav inte upp på ungdomarna. Vi hörde av oss omgående till ansvariga om deltagaren inte dök upp samt hjälpte till att samordna kontakter runt deltagaren vid behov. Målet var att ingen ska falla mellan stolarna och ett avslut föregicks alltid av ett avslutningssamtal med målet att det ska finnas en tydlig planering framåt. Vi samarbetade med föräldrar, skola och andra viktiga aktörer för att skapa bästa möjliga livssituation för deltagaren.  Samarbetet med föräldrarna bidrog till föräldrarnas oro minskade och de kände sig trygga med att Hornudden stöttade dem. 

Vi såg tidigt i projektet att ju tidigare vi kunde hjälpa dessa ungdomar desto mer pengar sparar vi i framtida personliga nederlag och samhällskostnader. Vi avlastar föräldrar och skolan där situationen många gånger har börjat upplevas som hopplös. Ungdomarna fick möjlighet att bryta sin isolering (vilket för många var den största utmaningen) och att komma i ett nytt socialt sammanhang där förståelse för deras livssituation är stor, men även att träffa andra i liknande situation. Vägledningsprogrammet utformades utifrån dessa ungdomars behov och vi anpassade upplägget efter dessa. En viktig insikt är att individanpassningen och tidsaspekten är nyckelfaktorer för att lyckas hjälpa ungdomarna till ett nytt förhållningsätt och stärkt självförtroende. 

Vad är unikt med Klara Färdiga Gå jämfört med andra insatser?
Projektet var unikt utifrån att vi erbjuder en pedagogisk verksamhet i ett företag och där personalen som arbetade i projektet Klara Färdiga Gå även arbetade på Hornuddens trädgård. Vi erbjöd ett tydligt arbetsgivarperspektiv – men utifrån en pedagogisk ram. Vägledningsprogrammet är inspirerat av konsekvenspedagogiken, vilken skapats för de ungdomar som inte klarar sig i det ordinarie skolsystemet. Att samarbeta med andra aktörer och att vi hjälps åt att lösa detta samhällsproblem ser vi som självklart. Platsen som sådan är också en viktig faktor.